Kino Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka | ul. Warszawska 29 | tel. 48 611 07 50 | kino@dkkozienice.pl | znajdź nas na Facebooku
KINO KDK Start Repertuar Filmy Zapowiedzi Wydarzenia Szkoły Rezerwacje Cennik Regulaminy Kontakt / O nas
Regulaminy
REGULAMIN SALI KONCERTOWO-KINOWEJ I SALI KAMERALNEJ
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Regulamin określa zasady korzystania z sali koncertowo-kinowej (sala nr 1) i sali kameralnej (sala nr 2) Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Zakupienie biletu, vouchera lub wejściówki (dalej zwanych „biletami”) jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 2. Bilety na seanse filmowe i inne wydarzenia organizowane w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej, klient może zakupić w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanych na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29, dalej zwanych „kasami KDK”.
 3. Kasy KDK czynne są codziennie od godz. 09.00 do godz. 21.00.
 4. Wstęp na seans filmowy lub inne wydarzenie organizowane w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na dany seans lub inne wydarzenie, chyba, że mają one charakter nieodpłatny.
 5. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim seans filmowy lub inne wydarzenie, odbywające się w określonym dniu i o określonej na nim godzinie.
 6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu filmowego lub innego wydarzenia na jaki został on zakupiony.
 7. Miejsce na sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 8. Podczas seansów filmowych i innych wydarzeń organizowanych w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej zabrania się:
  1. dokonywania przez widzów jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez stosowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1191) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I PODLEGAJĄ USTAWOWYM KAROM,
  2. wchodzenia do sal z włączonymi telefonami komórkowymi bądź innymi urządzeniami (np. tabletami, laptopami, itp.) mogącymi powodować zakłócenia urządzeń technicznych,
  3. spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym elektronicznych oraz zażywania innych zabronionych prawem używek,
  4. jakiegokolwiek zachowania powodującego zakłócenia podczas seansu filmowego lub innego wydarzenia,
  5. wnoszenia do sal artykułów spożywczych - wyjątek stanowią artykuły zakupione w Centrum Kulturalno-Artystycznym, przed seansami filmowymi lub innymi wydarzeniami,
  6. wnoszenia do sal przedmiotów ponadgabarytowych typu plecaki, paczki, futerały,
  7. wnoszenia broni i materiałów pirotechnicznych.
 9. Za rzeczy pozostawione w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Po zakończeniu seansu filmowego lub innego wydarzenia prosimy o pozostawianie w sali koncertowo-kinowej i sali kameralnej porządku.
 11. Wszelkie zamierzone zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję.
 12. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane do sali koncertowo-kinowej i sali kameralnej. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 13. W przypadku pojawienia się awarii w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy technicznej w trakcie trwania seansu filmowego lub innego wydarzenia, nie dłuższej niż 20 minut. Jeżeli po upływie tego czasu awaria nie zostanie usunięta, seans filmowy lub inne wydarzenie może zostać odwołane.
 14. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym repertuarze.
 15. Obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego, w którym odbywają się seanse filmowe i inne wydarzenia, jest monitorowany.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 1. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób. Bezpłatne wejścia opiekunów obowiązują tylko na seanse dopołudniowe, zorganizowane dla placówek edukacyjnych i innych instytucji.
 2. Wejścia bezpłatne na seans filmowy opiekunów grup zorganizowanych (na seanse dodatkowe, poza repertuarem) są zależne od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  • wiek wczesnoszkolny i przedszkolny; grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia - 2 opiekunów,
  • wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia - 1 opiekun,
  • grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych - 1 opiekun.
 3. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w następujących szczególnych przypadkach:
  1. klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,
  2. klient nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub innym wydarzeniu organizowanym w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej i jest bez opiekuna prawnego,
  3. wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania, z przyczyn leżących po stronie dystrybutora,
  4. wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 4. Zwrot biletów na seanse filmowe lub inne wydarzenia organizowane w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej jest możliwy tylko za okazaniem nieprzerwanego biletu wraz z paragonem fiskalnym lub z fakturą.
 5. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety, możliwy jest tylko w dniu danego seansu lub innego wydarzenia, w przypadkach:
  1. braku zasilania w energię elektryczną,
  2. awarii sprzętu projekcyjnego,
  3. innej usterki technicznej, której nie można było wcześniej przewidzieć, następującej w trakcie seansu filmowego,
  4. odwołania seansu filmowego lub innego wydarzenia.
 6. Bilety na seanse filmowe są dostępne w kasach KDK od momentu ustalenia i wprowadzenia programu kina do systemu sprzedaży.
 7. 30 minut przed najbliższym seansem filmowym możliwy jest zakup biletu, bądź odbiór rezerwacji, tylko na najbliższy seans.
 8. Przy zakupie biletu/ów na 15 minut przed seansem filmowym, system automatycznie przydziela miejsca na sali koncertowo-kinowej lub na sali kameralnej.
 9. Okulary 3D niezbędne do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych można zakupić w kasach KDK wraz z biletem. Nie dokonuje się zwrotów gotówki za zakupione okulary 3D. Okulary 3D można przynosić na kolejne seanse filmowe 3D.
Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nie zastosowanie się do któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu jest równoznaczne z koniecznością opuszczenia sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej bez prawa zwrotu poniesionych kosztów zakupionego biletu.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 4. Zasady rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej reguluje odrębny Regulamin Rezerwacji Biletów ON-LINE.


REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW ON-LINE
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Rezerwacja biletów ON-LINE jest usługą bezpłatną.
 2. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe lub inne wydarzenia organizowane w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej można dokonywać na stronie internetowej www.dkkozienice.pl do 30 minut przed seansem, chyba, że dany seans filmowy lub inne wydarzenie nie jest objęte taką możliwością.
 3. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy opłacić najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, zaś na inne wydarzenia organizowane w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej na 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja jest anulowana automatycznie.
 4. Rezerwację na seanse filmowe lub inne wydarzenia organizowane w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej można w każdej chwili unieważnić w kasach KDK podając nazwisko oraz unikalny numer rezerwacji, pod jakim została zrobiona rezerwacja.
 5. Ceny biletów zarezerwowanych przez Internet na seanse filmowe są zgodne z obowiązującym cennikiem, natomiast ceny biletów na inne wydarzenia organizowane w sali koncertowo-kinowej lub sali kameralnej są zgodne z informacją podaną na stronie internetowej www.dkkozienice.pl i na plakacie dotyczącym wydarzenia.
 6. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego.
 7. Użytkownik za każdym razem dostaje powiadomienie o dokonanej rezerwacji na adres e-mail, który podał przy rezerwacji biletu/ów.
 8. Rezerwacja jest ważna dopiero po otrzymaniu potwierdzenia w e-mailu zwrotnym. W przeciwnym wypadku rezerwacja nie będzie realizowana.
 9. Bezwzględnym warunkiem wykupienia zarezerwowanych biletów jest podanie w kasach KDK nazwiska oraz unikalnego numeru rezerwacji.
 10. Unikalny numer rezerwacji należy zachować w ścisłej tajemnicy. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania unikalnego numeru rezerwacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykupienie biletów przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie unikalnego numeru rezerwacji w wyniku nieostrożności właściciela numeru rezerwacji.
 11. W trakcie wykupywania biletów istnieje możliwość zmiany miejsca (opcja dostępna wyłącznie w przypadku, gdy są jeszcze wolne miejsca na seans filmowy).
 12. Administrator ma prawo usunąć rezerwację, jednocześnie informując użytkownika telefonicznie lub przez e-mail.
 13. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym repertuarze.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy ul. Warszawskiej 29, jako Administrator danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu dokonania rezerwacji biletu.
 2. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
 3. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Podanie danych przez klienta jest dobrowolne, niemniej dokonanie rezerwacji nie jest możliwe bez ich podania.
 6. Dane klienta mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane klienta nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Okres, przez który dane osobowe Klienta będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa.
 8. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka może, zgodnie z (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom w celu realizacji usług świadczonych przez Kozienicki Dom Kultury.
 9. Niektóre wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Kozienicki Dom Kultury są dokumentowane w postaci fotorelacji i nagrań filmowych. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Kozienickiego Domu Kultury lub przekazywane mediom.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.


REGULAMIN ADMINISTRATORA DANYCH
(Polityka prywatności)

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy ul. Warszawskiej 29, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych (dalej również KDK), przetwarza dane osobowe klientów i osób korzystających z zajęć i wydarzeń organizowanych przez KDK z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu realizacji umów oraz przy realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych KDK.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej przy realizacji niektórych usług związanych z zapisami lub rezerwacją skorzystanie z takowych nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

Administrator danych gromadzi dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi i przechowuje je nie dłużej niż jest to konieczne lub podyktowane przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane nie są przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania i są chronione przed nieuprawnionym dostęp do nich osób trzecich.

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez KDK.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji i nagrań filmowych. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Kozienickiego Domu Kultury lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w konkursach oraz zwycięzców i laureatów olimpiad i zawodów, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych osób.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.

© 2020 Kino Kozienice          Nasze strony: www.lodzfilmowa.pl   www.lodzfilmowa.org   www.cinergiafestival.pl   www.kamer-ton.pl